Εκδηλώσεις
Νέα & Ειδήσεις
Video
Κέρκυρα το Νησί μας
Διαμονή
Το Νησί μας
Χάρτες
Χρήσιμες πληροφορίες
Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
1. Ποιοι Είμαστε
2. Συχνές Ερωτήσεις
3. Ευαγγελικές Εκκλησίες
4. Διακονίες Ε.Ε.Ε.
5. Διακονίες-Συνεργαζόμενες
Η Εκκλησία της Κέρκυρας
Η Ιστορία μας
Πως θα μας βρείτε
Συναθροίσεις
Διακονίες Εκκλησίας
Γενικά
Ιεραποστολή
Νέων & Φοιτητών
Ξενόφωνη Διακονία
ΦΑΡΟΣ - Πνευματικό Κέντρο
 

Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία πνευματικά ανάγεται στην Αποστολική Εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός και ιστορικά στην ευαγγελική αναμόρφωση του 16ου αιώνα. 
Στην Ελλάδα, η πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία ιδρύθηκε το 1858 στην Αθήνα, όπου και συνεχίζει τη διακονία της μέχρι σήμερα.  Από τότε, πολλές άλλες Ευαγγελικές Εκκλησίες ιδρύθηκαν σε διάφορες πόλεις και χωριά της πατρίδας μας, που αυξήθηκαν κυρίως με την προσέλευση Ελλήνων Ευαγγελικών προσφύγων από τη Μικρά Ασία. 
Την ονομασία μας, «Ευαγγελικοί», την πήραμε από τη λέξη Ευαγγέλιο - όλη την Αγία Γραφή - που αποτελεί το μόνο κανόνα της ζωής και της πίστης μας.  Λατρεύουμε το Θεό με την ευπρέπεια και την ευλάβεια που Του αρμόζει και με την απλότητα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησία.

Το Πιστεύω μας

Η πίστη μας συνοψίζεται στα λόγια του Συμβόλου της Πίστεως ......

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πιστεύω εις ένα Θεό πατέρα, παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. 
Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, 
ομοούσιον τω Πατρί, δι' ού τα πάντα εγένετο. 
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. 
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.   
και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. 
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. 
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, 
ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. 
Και εις το Πνεύμα το 'Αγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των. προφητών
Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Αναλυτικότερα:
  • Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή, δηλαδή τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής Διαθήκης είναι ο εξ αποκαλύψεως Θεόπνευστος Λόγος του Θεού.  
  • Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που δημιούργησε τον κόσμο με το λόγο Του κι έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Ότι είναι ένας Θεός τριαδικός (Πατέρας, Υιός και 'Αγιο Πνεύμα). 
  • Πιστεύουμε στη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην ενανθρώπισή του «εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου».  
  • Πιστεύουμε στην αναμάρτητη ζωή Του, στη θαυματουργική δύναμή Του, στο σταυρικό Του θάνατο για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου, στη σωματική ανάστασή Του εκ νεκρών, στην ανάληψή Του και στην ένδοξη δεύτερη έλευσή Του.  
  • Πιστεύουμε στη διακονία του Αγίου Πνεύματος δια του οποίου ο αμαρτωλός αναγεννιέται, ζει την ευσεβή χριστιανική ζωή και με τη δύναμή Του και τα χαρίσματά Του, υπηρετεί και εκτελεί το 'Αγιο θέλημα του Θεού. 
  • Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως αμαρτωλός και αποχωρισμένος από το Θεό και ότι είναι αδύνατο να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού και να σωθεί με τα έργα του, παρά μόνο δια της πίστεως στο ευλογημένο πρόσωπο και το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού.  Δια της πίστεως ο αμαρτωλός δέχεται το Χριστό, εμπιστεύεται Αυτόν και επαναπαύεται για τη σωτηρία του μόνο σε Αυτόν.  
  • Πιστεύουμε «εις μίαν αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν», δηλαδή το αναρίθμητο πλήθος των πιστών πάσης εποχής και παντός έθνους, οι οποίοι ενωμένοι δια του Αγίου Πνεύματος με το Χριστό ως κεφαλή αυτών αποτελούν ένα σώμα εν Αυτώ και έχουν κοινωνία με τον Κύριό τους και μετ' αλλήλων.   

Τα Ιδιαίτερα Στοιχεία μας
Τα ιδιαίτερα στοιχεία της Χριστιανικής Διδασκαλίας που μας χαρακτηρίζουν ως Ευαγγελικούς μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Μόνο η Αγία Γραφή. Αν και σεβόμαστε και μελετούμε τις ιερές παραδόσεις της εκκλησίας δεχόμαστε την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ως την μόνη θεόπνευστη αποκάλυψη του Θεού και για αυτό ως την ύψιστη και τελική αυθεντία σε θέματα πίστης και ζωής.

2. Μόνο ο Χριστός. Ο Θεός Πατέρας μας αγάπησε τόσο ώστε έστειλε τον Μονογενή Υιό του, το Δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, να ενσαρκωθεί ώστε να μας πλησιάσει και να πάρει πάνω Του την ποινή της αμαρτίας μας φέρνοντάς μας ξανά σε κοινωνία μαζί Του. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ σε μας και το Θεό. Είναι ο μόνος δρόμος για να συναντήσουμε το Θεό.

3. Μόνο η χάρη. Η πρωτοβουλία στην αποκατάσταση των διαταραγμένων σχέσεων του ανθρώπου με το Θεό ελήφθη από Εκείνον. Είναι η καρδιά της αγάπης Του που ανεξάρτητα από την αναξιότητά μας κινείται με έλεος προς εμάς.

4. Μόνο η πίστη. Η οικειοποίηση αυτής της σωτηρίας, αυτής της σχέσης με το Θεό δεν στηρίζεται πάνω σε ανθρώπινες προσπάθειες. Δεν είναι επιβράβευση των ανθρώπινων επιτευγμάτων. Είναι η πίστη, δηλαδή η εμπιστοσύνη μας στο έργο του Χριστού για μας που αποτελεί το δρόμο και το μέσο της σωτηρίας.

Ο Σκοπός μας

Σκοπός της Εκκλησίας μας είναι να λατρεύουμε από κοινού το θαυμαστό μας Κύριο, να κηρύξουμε και να διδάξουμε το Λόγο του Θεού, να οδηγήσουμε τον αμαρτωλό και χαμένο άνθρωπο στον Ιησού Χριστό και στο δρόμο της σωτηρίας και να προσφέρουμε αδελφική συναναστροφή, ενθάρρυνση και οικοδομή. 
Έτσι, η πρόσκληση που απευθύνουμε, είναι μια πρόσκληση για κάθε άνθρωπο να έρθει στο Χριστό. Είναι η ίδια εκείνη πρόσκληση που Εκείνος έκανε: «Ελάτε σ' εμένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω.» 
Η πρόσκληση αυτή κρύβει μέσα της όλο το έλεος, όλη την αγάπη, όλη τη συγχωρητικότητα και τη χάρη του Θεού, γιατί απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους.  Σε ανθρώπους που είναι εκ φύσεως αμαρτωλοί και τους καλεί, όχι σε απολογία, ούτε σε τιμωρία, αλλά σε σωτηρία, συγχώρηση κι αληθινή ζωή. 
Αυτήν την ουράνια και θεία πρόσκληση απευθύνουμε σε όλους.  Και η απάντηση που περιμένει ο Θεός σε αυτήν δεν είναι να πάμε σε κάποια φιλοσοφία ή θρησκεία, αλλά να πάμε σ' Εκείνον προσωπικά, που πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. 
Αυτή τη μεγάλη αποστολή ανέθεσε ο Κύριος στους μαθητές Του και στην Εκκλησία Του, λέγοντάς τους: «Πορευθείτε σ' ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σ' όλη την κτίση» (Κατά Μάρκον 16:15). 

 
 
 
 
Σχεδίαση και φιλοξενία : www.e-fos.gr